უძრავი 
ქონების შეფასების

კურსი

კურსის ხანრგძლივობა

3 თვე

ღირებულება

ერთიანი გადახდის შემთხვევაში

2950

2099

ყოველთვიური გადახდის შემთვევაში 

795

უძრავი ქონების შეფასების კურსის განმავლობაში გაეცნობი უძრავი ქონების ზოგად პრინციპებს და მიიღებ იმ ძირითად ცოდნას და უნარებს, რომლებიც უძრავი ქონების შესაფასებლად დაგჭირდება.

მიზანი

კურსის მიზანია ტრენერების მრავალწლიანი ცოდნის გაზიარება და ქართული ბაზრისთვის შესაბამისი მაგალითების გამოყენებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება. სწორედ ამ პრაქტიკული უნარებიდან და მიღებული ცოდნიდან გამომდინარე უნდა შეძლო ქონების ღირებულების დადგენა როგორც მარეგულირებლის მოთხოვნების, ისე საერთაშორისო სტანდარტებისა და მსოფლიოს წამყვანი პროფესიული დაწესებულებების მიერ დადგენილი ნორმების შესაბამისად.

ვისთვისაა განკუთვნილი
შეფასების კურსი

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია უძრავი ქონების საშემფასებლო საქმიანობით და სურს, დაეუფლოს შემფასებლის მოთხოვნად პროფესიას. განურჩევლად იმისა, უძრავ ქონებაში გამოცდილი კადრი ხარ თუ ნულიდან გსურს ამ ინდუსტრიაში კარიერის დაწყება, შეფასების კურსი დაგეხმარება მარტივად და თავისუფლად მოახდინო ინტეგრაცია თანამედროვე კონკურენტულ გარემოში.

ფორმატი

თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგები

გამოცდა

შეფასების ანგარიშის წარდგენა

12 კვირა

კვირაში 3 დღე

ლექცია - 2 საათი

რის შესახებ მიიღებ ინფორმაციას?


  • უძრავი ქონების ბაზარი და მასში მიმდინარე მოვლენები
  • უძრავი ქონების სამართლებრივი ნაწილი
  • საშემფასებლო საქმიანობის ორგანიზება და პროცესები
  • შეფასების ძირითადი მეთოდები
რა უნარებს გამოგიმუშავებს შეფასების კურსი?


  • ლისტინგებისა და საჯარო რეესტრის ბაზებში არსებული მონაცემების დამუშავება
  • უძრავი ქონების შეფასებისათვის საჭირო მათემატიკური და სტატისტიკური კალკულაციები
რა გეცოდინება კურსის გავლის შემდეგ?


კურსის განმავლობაში გაეცნობი უძრავი ქონების ბაზრის მუშაობის საფუძვლებს სხვადასხვა ასპექტში, რაც წარმოდგენას შეგიქმნის როგორც ამ ინდუსტრიის, ისე მისი მომიჯნავე, დამხმარე და შემავსებელი სფეროების შესახებ. გეცოდინება როგორ დაგეგმო სტანდარტული ქონებების შეფასების პროცესი, როგორ გააკეთო ბაზრის ანალიზი, განახორციელო საჭირო გამოთვლები და დაადგინო ქონების საბაზრო ღირებულება.