გაყიდვები უძრავ ქონებაში

სტუდენტები გაეცნობიან და შეისწავლიან უძრავი ქონების მრჩევლის საქმიანობის პროცესებს და მის შემადგენელ ეტაპებს. მიმოიხილავენ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევასა და ანალიზს, შეფასების საფუძვლებს, კლიენტთან კომუნიკაციისა და ეტიკეტის ნორმებს, მარკეტინგულ აქტივობებს, უძრავი ქონების ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ პროცედურულ და იურიდიულ საკითხებს. დაეუფლებიან გარიგების დასრულებისა და პრობლემური სიტუაციების მართვის ხელოვნებას. კურსი დატვირთული იქნება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობებით.